Flower

Historiek

13° Eeuw:

Er ontstaat een spontane behoefte onder bij elkaar wonende mensen om, in de anonimiteit van de grote stad, een herkenbare samenleving te organiseren waar orde, veiligheid en geborgenheid heerst: de “gebuurte”.

Eind 16° eeuw:

Het stadsbestuur schakelt de ongeveer 200 gebuurten volledig in in het overheidsraderwerk als een onmisbare stadsdienst. De deken wordt in die zin handig gebruikt als verbindingsman tussen schepenen en de man in de straat.

1804:

Nadat de Franse Revolutie alle instellingen van het Ancien Regime had afgeschaft, werden de gebuurten op 15 november 1804 weer in ere hersteld met een weliswaar engere bevoegdheid.

1854:

De gebuurten werden van elke officiële opdracht ontlast en houden zich nu voornamelijk bezig met feestelijkheden alsook met sociaal – caritatieve acties..

1903:

Op 8 februari 1903 wordt overgegaan tot de oprichting van de “Bond van dekens en baljuws”, later “Officiële Dekenbond van Gent”, als overkoepelend orgaan van alle dekenijen.

1947:

Nieuwe statuten en een nieuwe naam: “Koninklijk Verbond der Gebuurtedekenijen van de Stad Gent”, vaak ook Opperdekenij genoemd.

1948:

Het college van burgemeester en schepenen overhandigt aan het verbond een oorkonde waarbij het K.V.G.D.G. het privilege krijgt om dekenijen te erkennen, aan te stellen en als verzoeningskamer op te treden.

1963:

Koningin Fabiola neemt officieel de titel aan van Beschermvrouw van het Verbond.

1967:

Gezien het grote aantal leden en de uitgebreide activiteiten acht het K.V.G.D.G. het wenselijk haar rechtsvorm van feitelijke vereniging naar v.z.w. om te schakelen.

2003:

Het Koninklijk Verbond der Gebuurtedekenijen van de stad Gent viert haar 100 – jarig bestaan en telt 62 bij haar aangesloten leden.

2009:

Er zijn momenteel 57 dekenijen in leven met ongeveer 750 bestuursleden en 16.000 leden over het volledige grondgebied van Gent.